Konkurs z książką "Ludzkie potwory. Kobiety Mansona i banalność zła"

1. Organizatorem konkursu jest Serialowa.pl.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Czarne.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage'u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: www.facebook.com/serialowa/ w dniach od 18 do 25 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie – za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Serialowa.pl.

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 18 do 25 sierpnia 2019 2018 roku do godz. 23:59 zamieścić na www.facebook.com/serialowa/ komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

8. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytania konkursowe. Jeśli ten sam uczestnik przyśle więcej niż jedną odpowiedź na pytania konkursowe, w procesie przyznawania nagród będzie brana pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w składzie: Marta Wawrzyn, Nikodem Pankowiak.

10. Laureatów poinformujemy o wygranej na Facebooku.

11. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).