Regulamin konkursu z książką "Opowieść podręcznej"

1. Organizatorem konkursu jest Serialowa.pl.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Wielka Litera.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem: www.serialowa.pl w dniach od 28 kwietnia do 8 maja 2017 roku włącznie.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie – za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Serialowa.pl.

7. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie 28 kwietnia do 8 maja 2017 roku do godziny 23:59 przesłać na adres redakcja@serialowa.pl zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytania konkursowe oraz dane kontaktowe, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

8. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytania konkursowe. Jeśli ten sam uczestnik przyśle więcej niż jedną odpowiedź na pytania konkursowe, w procesie przyznawania nagród będzie brana pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w składzie: Marta Wawrzyn, Nikodem Pankowiak.

10. Rozwiązanie konkursu wraz z listą zwycięzców zostanie opublikowane na łamach serwisu Serialowa.pl. Ponadto każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej e-mailem.

11. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).